Takmynan

Biz hakda

Henan Jiapu Kabel Co.“Jiapu Cable” 100,000 inedördül metr we gurluşyk meýdany 60 000 inedördül metr bolan Henan welaýatynda uly göwrümli önümçilik bazalaryna eýelik edýär.

2 ýyllap dowam eden yzygiderli tagallalardan soň, Jiapu halkara ösen önümçilik liniýalary we synag enjamlary bilen çylşyrymly önümçilik bazasyny gurdy.ISO9001, ISO14001, ISO18001, CE, SABS we Hytaý hökmany sertifikaty (CCC) bilen Jiapu Kabel, çig maldan taýýar önümlere çenli berk we berk hil dolandyryş ulgamyny üpjün edýär.
Köpräk oka
 • takmynan03
 • zawod (1)
 • zawod (2)

Enjamlar

Kompaniýa 100-den gowrak ösen we çylşyrymly enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Headokarky geçiriji liniýa geçirijileri (AAC AAAC ACSR) we pes / orta woltly paýlaýyş sowutly kabel we ikinji derejeli paýlaýyş kabelleri (leeke, Duplex, Triplex, Quadruplex Cable), OPGW, Galvainzed Polat Kabel, ýyllyk önümçiligi 1,5 milliard RMB-den gowrak.Önümler elektrik, nebithimiýa, demir ýol, raýat awiasiýasy, metallurgiýa, durmuş enjamlary, gurluşyk we ş.m. pudaklarynda giňden ulanylýar. Jiapu markasy Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Merkezi we Günorta Amerika, Afrikanyň daşary ýurtly müşderileri tarapyndan gowy tanalýar we ynanýar. , Europeewropa we ş.m.

 • IMG_6743
 • IMG_6745
 • IMG_6737
takmynan 05

Üstünliklerimiz

Kompaniýanyň halkara ösen önümçilik liniýalary we synag enjamlary bar.Çig mal satyn almakdan taýýar önümleriň eltilmegine çenli berk we berk hil dolandyryş ulgamyny üpjün etmek üçin ISO9001, ISO14001, ISO18001, CE, SABS we Hytaý hökmany sertifikaty (CCC) şahadatnamalaryny aldy.
Kompaniýa, täze önümleri öwrenmek we ösdürmek üçin uniwersitetler we ylmy gözleg institutlary bilen bilelikde ösen tehniki merkezini döretdi.Takmynan üç-bäş ýylyň içinde ylym-senagat söwdasyny birleşdirip, önümçilik-gözleg-gözlegleri birleşdirip, kompaniýa ägirt uly korporasiýa toparyna we dünýä bazarynda ygtybarly elektrik üpjün edijisine öwrülmegi maksat edinýär. Dünýädäki müşderileriň soraglaryny kabul edýäris;eksport hyzmatymyz, howa ýa-da deňiz ýükleri bilen dünýäniň islendik ýerine eltip bilmek ukyby bilen täsirli we ygtybarlydyr.

Taryh

 • 1998

  1998-nji ýylda jenap Gu Şizheng Çengjou şäheriniň Erki etrabynda 1-nji önümçilik Zhengzhou Quansu Power Cable Co. Ltd.JIAPU CABLE, eksport bölümi daşary ýurt satuwlary boýunça borjuny ýerine ýetirip başlady.

  1998-nji ýylda jenap Gu Şizheng Çengjou şäheriniň Erki etrabynda 1-nji önümçilik Zhengzhou Quansu Power Cable Co. Ltd.JIAPU CABLE, eksport bölümi daşary ýurt satuwlary boýunça borjuny ýerine ýetirip başlady.
 • 2008-nji ýyl

  2008-nji ýylda “Zhengzhou Quansu Power Cable” -iň doly golçur kärhanasy hökmünde Henan Jiapu Kabel eksport bölüminden garaşsyz eksport kompaniýasyna öwrüldi.2008-nji ýyldan başlap, Afrikanyň bazaryny ösdürip başladyk.Ondan soňky ýyllarda her ýyl sergilere gatnaşmak ýa-da dürli ýurtlaryň esasy müşderilerine baryp görmek üçin Afrika yklymynda aýak basdyk.Afrika indi iň möhüm bazarymyz.

  2008-nji ýylda “Zhengzhou Quansu Power Cable” -iň doly golçur kärhanasy hökmünde Henan Jiapu Kabel eksport bölüminden garaşsyz eksport kompaniýasyna öwrüldi.2008-nji ýyldan başlap, Afrikanyň bazaryny ösdürip başladyk.Ondan soňky ýyllarda her ýyl sergilere gatnaşmak ýa-da dürli ýurtlaryň esasy müşderilerine baryp görmek üçin Afrika yklymynda aýak basdyk.Afrika indi iň möhüm bazarymyz.
 • 2012

  2012-nji ýylda “EXPOMIN 2012 CHILE” -den peýdalanyp, Jiapu Günorta Amerikanyň bazaryna girdi.Häzirki wagta çenli Latyn Amerikasynyň köp ýurtlarynda müşderi bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk.

  2012-nji ýylda “EXPOMIN 2012 CHILE” -den peýdalanyp, Jiapu Günorta Amerikanyň bazaryna girdi.Häzirki wagta çenli Latyn Amerikasynyň köp ýurtlarynda müşderi bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk.
 • 2015

  Awgust 2015 Henan Jiapu Kabel, satuw agzalarynyň köpelmegi sebäpli iş sahypasyny giňeldýär.

  Awgust 2015 Henan Jiapu Kabel, satuw agzalarynyň köpelmegi sebäpli iş sahypasyny giňeldýär.
 • 2020

  2020-nji ýylda COVID-19 epidemiýasy bütin dünýä ýaýrady.JIAPU henizem önümçilik gerimini giňeltdi we has köp iş mümkinçiligini döretmek we telekommunikasiýa funksiýasy bilen täze geçirijileri bazara çykarmak arkaly sosial jogapkärçilikleri has gowy ýerine ýetirmek üçin OPGW-iň täze önümçilik liniýasyny gurdy.

  2020-nji ýylda COVID-19 epidemiýasy bütin dünýä ýaýrady.JIAPU henizem önümçilik gerimini giňeltdi we has köp iş mümkinçiligini döretmek we telekommunikasiýa funksiýasy bilen täze geçirijileri bazara çykarmak arkaly sosial jogapkärçilikleri has gowy ýerine ýetirmek üçin OPGW-iň täze önümçilik liniýasyny gurdy.
 • 2023

  2023-nji ýylda epidemiýanyň soňlanmagy bilen birlikde Hytaý ýene-de derwezesini açýar we dünýä bazaryny kabul edýär.Jemgyýetdäki wezipesini ýada salan Jiapu, Hytaýyň “guşak we ýol” başlangyjyna işjeň gatnaşdy.Günbatar Afrikadaky elektrik stansiýasynyň EPC şertnamasyny baglaşdyk we täze ösüş döwrüni açdyk!

  2023-nji ýylda epidemiýanyň soňlanmagy bilen birlikde Hytaý ýene-de derwezesini açýar we dünýä bazaryny kabul edýär.Jemgyýetdäki wezipesini ýada salan Jiapu, Hytaýyň “guşak we ýol” başlangyjyna işjeň gatnaşdy.Günbatar Afrikadaky elektrik stansiýasynyň EPC şertnamasyny baglaşdyk we täze ösüş döwrüni açdyk!