Pes woltly tok kabeli çözgüdi

Pes woltly tok kabeli çözgüdi

Pes woltly elektrik kabelleri esasy elektrik üpjünçiliginden dürli enjamlara we enjamlara paýlamak üçin dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Pes woltly tok kabeli çözgüdi saýlanylanda naprýa ratingeniýe reýtingi, häzirki göterijilik ukyby, izolýasiýa materialy, geçirijiniň ululygy we görnüşi we kabeliň daşky gurşaw faktorlaryna garşy durmak ukyby ýaly birnäçe faktor göz öňünde tutulmalydyr.

Pes woltly tok kabelleriniň käbir adaty görnüşlerine şular girýär:

PVC izolýasiýa kabelleri: Bu kabeller ýapyk we açyk goşundylar üçin amatly we köplenç binalarda, elektrik paýlaýyş torlarynda we senagat desgalarynda ulanylýar.

XLPE izolýasiýa kabelleri: Bu kabeller ajaýyp elektrik aýratynlyklaryna eýedir we ýokary temperaturaly şertlerde ulanmak üçin amatlydyr.Olar köplenç elektrik geçiriji we paýlaýyş torlarynda, şeýle hem senagat goşundylarynda ulanylýar.

Maragly kabeller: Bu kabellerde metal sowut görnüşinde goşmaça gorag gatlagy bar, bu täsirden, aşgazandan we ezmekden mehaniki goragy üpjün edýär.Adatça magdançylyk, nebithimiýa we nebit we gaz pudaklary ýaly agyr şertlerde ulanylýar.

çözgüt (5)

Armaragsyz kabeller: Bu kabellerde demir ýarag ýok we ýaşaýyş we söwda binalary ýaly has kyn şertlerde ulanmak üçin amatly.

Pes woltly tok kabellerini dogry gurmak we hyzmat etmek, olaryň ygtybarly we ygtybarly işlemegini üpjün etmekde möhümdir.Pes woltly tok kabelleri gurlanda we goldanylanda öndürijiniň görkezmelerine we önümçilik standartlaryna eýermek möhümdir.Mundan başga-da, päsgelçilikleriň öňüni almak, iş wagty azaltmak we sowatmak üçin howa akymyny gowulandyrmak üçin kabelleri dogry guramak, belliklemek we marşrutlaşdyrmak ýaly dogry kabel dolandyryş amallary berjaý edilmelidir.


Iş wagty: Iýul-21-2023