Senagat çözgüdi
çözgütler (2)

Windel elektrik kabeli çözgüdi

Windel elektrik kabelleri, ýel turbinalaryndan emele gelen elektrik toguny elektrik toruna geçirmek üçin ulanylýar.Bu kabeller howanyň agyr howa şertlerine, ýokary woltly derejelere we hereket sebäpli ýüze çykýan ýygy-ýygydan çeýe çydamly bolmalydyr ...

Köpräk oka
çözgütler (7)

Giň meýdany tor kabeli çözgüdi

Giň meýdany tor (WAN) kabel çözgütleri geografiki taýdan dargadylan torlary uly meýdana birikdirmek üçin ulanylýar.Bu kabeller maglumatlary uzak aralyklara geçirmek we ofisler, maglumat merkezi ... ýaly dürli ýerleri birleşdirmek üçin niýetlenendir.

Köpräk oka
çözgütler (8)

Şäher aragatnaşyk kabeli çözgüdi

Şäher aragatnaşyk kabel çözgütleri şäher ýerlerinde elektrik energiýasynyň ygtybarly we netijeli geçirilmegini üpjün etmek üçin döredildi.Bu kabel çözgütleri elektrik paýlamak, köçe yşyklandyryşy we ... ýaly dürli programmalarda ulanylýar.

Köpräk oka
çözgütler (3)

Demir ýol kabeli çözgüdi

Demir ýol kabelleri demir ýol pudagynyň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dizaýn edilen we öndürilen ýöriteleşdirilen kabellerdir.Bu kabeller, elektrik geçirijisi, signalizasiýa, aragatnaşyk we ... ýaly dürli programmalar üçin ulanylýar.

Köpräk oka
çözgütler (4)

Deňiz we deňiz kabel çözgüdi

Jiapu Kabel, deňiz we deňiz goşundylarynda ýüze çykýan agyr şertlere garşy durmak üçin dizaýn we önümçilik kabelleri.Bu kabeller elektrik geçiriji, aragatnaşyk we gözegçilik üçin ulanylýar we adatça materiallar bilen ýasalýar ...

Köpräk oka
çözgütler (1)

Elektrik kabeli çözgüdi

Jiapu Kabel, elektrik pudagy üçin birnäçe kabel önümlerini we hyzmatlaryny bermäge ýöriteleşendir.adatça pes woltly, orta naprýa .eniýe we ýokarky izolýasiýa kabelleri, şeýle hem ýalaňaç geçiriji ýaly dürli kabel görnüşlerini hödürleýäris ...

Köpräk oka
çözgütler (5)

Awtoulaglar kabel çözgüdi

Awtoulag simleri we kabeller dürli ulaglarda we enjamlarda ulanylýar.Olar elektrik toguny we signallary ulagyň hemme ýerine ýetirmek üçin jogapkär sim geçiriji gurnamagyň möhüm bölegi.T ...

Köpräk oka
çözgütler (6)

Aeroportlar kabel çözgüdi

Aeroportlarda dürli maksatly ulanylýan kabel çözgütleriniň giň topary bar.Aeroportlarda kabelleriň iň köp ulanylýan programmalarynyň arasynda aşakdakylar bar: 1.Güýç paýlanyşy: Kabeller elektrik toguny paýlamak üçin ulanylýar ...

Köpräk oka