banner01
banner02
banner03

Haryt kategoriýasy

mysal
mysal

Biz hakda

Henan Jiapu Kabel Co. (Ltd.)“Jiapu Cable” 100,000 inedördül metr we gurluşyk meýdany 60 000 inedördül metr bolan Henan welaýatynda uly göwrümli önümçilik bazalaryna eýelik edýär.

Köpräk oka
-

Guruldy

-

Bir meýdany gurşap alýar

-

Gurluşyk meýdany

-

Jemi aktiwler geçdi

Müşderi meselesi

500 kW-dan ýokary liniýa, Hytaýyň Henan, Zhengzhouou, Şan kömür elektrik stansiýasymaska_plus
500 kW Java geçiriji liniýa - Bali, Indoneziýamaska_plus
Gaboronyň täze CBD, Botswana üçin 11kV üpjünçilikmaska_plus
taslama_be

500 kW-dan ýokary liniýa, Hytaýyň Henan, Zhengzhouou, Şan kömür elektrik stansiýasy

Gysgaça syn:

Hytaýyň Döwlet Grid Korporasiýasynyň Henan şäheriniň Zhengzhouou şäherine 500 KW Pingdingshan kömür elektrik stansiýasyndan OWERHEAD LINE üpjün ediji çagyryşyna jogap hökmünde biz bu elektrik geçiriji liniýasynyň täzeleniş taslamasyna gatnaşdyk.Ondan soň 110 km-den gowrak kabeli we esbaplary çalyşmak ýaly setiri saklamak zerur boldy.Maddy üpjün ediji hökmünde çykyş etdik.

500 kW Java geçiriji liniýa - Bali, Indoneziýa

Gysgaça syn:

Abeinsa-Hytaý, Jiapu Kabeline 2014-nji ýylyň ýazynda Indoneziýanyň Bali şäherine 500kV Java-dan ýokary kabel we goşmaça enjamlar bilen üpjün etmek boýunça hyzmatdaşlygy teklip etdi.PAITON-dan WATUDODOL-a çenli 218 km, 500kV geçiriji liniýa öndüriji hökmünde çykyş etdik.

Gaboronyň täze CBD, Botswana üçin 11kV üpjünçilik

Gysgaça syn:

Jiapu Kabel, 11kV retikulýasiýa kabel taslamasynda kabel üpjün ediji hökmünde çykyş etdi.Täze kabeller, müşderimiz Botswana Power Corporation täze Gaborone merkezi işewür etrabyna hyzmat birikmelerini bermäge mümkinçilik berdi.

mysal
mysal

Soňky habarlar

Müşderilerimiz näme diýýärler:

JIAPU bilen 7 ýyldan gowrak wagt bäri işledim, ilkinji satyn alanymdan şu güne çenli sargytlara çenli hemme zat täsirli, rahat we hemişe bolşy ýaly, JIAPU topary hemişe aşa peýdaly, ýakyn, gowy bilimli we kabelleri ygtybarly hilli üpjün etmek üçin enjamlaşdyryldy şeýle hem gowy nyrh.Kömege mätäç wagtymyz elmydama bolýar.Ilkinji el öndürijisinden lezzet alýaryn we Hytaýdan kabel önümlerini satyn almak isleýän bazarymyzdaky islendik alyja JIAPU-ny maslahat bererin.

JIAPU bilen hyzmatdaşlygymyz 10 ýyl mundan ozal başlandy, birek-birege ynam we köp ýyllyk hyzmat: gowy hilli, netijeli tehniki goldaw we wagtynda eltmek.Käbir aýratyn ýagdaýlarda kynçylyklara duçar bolduk, ýöne JIAPU-ny goldaýan topar hemişe jogapkärçilik çekýär, hünärli maslahaty bilen hemişe elektrik kompaniýasyny kanagatlandyrmak üçin ajaýyp çözgüt tapyp bileris.Anotherene 10 ýyl üstünlik gazanmak üçin bilelikde duralyň.

Birnäçe kompaniýanyň baş direktory we esaslandyryjysy hökmünde siz million karar berýärsiňiz, köpüsi gowy bolsa, hemme zat netije berer.JIAPU-ny kabel işimde hyzmatdaş hökmünde saýlamak meniň iň gowy kararymyň biri boldy.Jenap Gu we JIAPU-daky topary, aýlag ýurtlarynyň bazaryndaky üstünliklerimiň möhüm bölegi boldy.Alty ýyldan gowrak wagt bäri olar bilen jogap berdiler, täzelik etdiler we biziň bilen üznüksiz işlediler.Ajaýyp kabeller, ajaýyp topar!

JIAPU Günorta Afrikadaky kabel satuwymyz bilen ajaýyp iş etdi!Bu meselede hemmäňiziň meniň bilen işleşmegime gaty begendim.Öň Hytaýdan käbir garyp üpjün edijiler bilen erbet tejribämiz bardy, menem üpjün edijileri biri-birine çalşyp durýan janköýer däldim.JIAPU munuň üçin ajaýyp kömek boldy - we kabellere bolan isleglerimi ýadawsyz ýerine ýetirdi.JIAPU-daky satuw topary hem dürli görnüşli kabellerdäki haýyşlarym bilen gaty işjeňdi, näme satýandyklaryny bilýärler!

JIAPU-a her kime maslahat bererin, olar duýgur, bilimli, öz wagtynda we müşderiniň garaýşy hemişe birinji ýerde durýar, bulary işde ulanmak raketa ylmy däl, ýöne üpjün edijileriň hakykatdanam azdygy haýran galdyryjy.JIAPU, şolaryň biri diýmäge begenýärin.

JIAPU bilen hyzmatdaşlygymyzdan hoşal.COVID pandemiýasy wagtynda birleşendigimize gaty begenýäris.Birnäçe satyn alyş gaty gowy tamamlandy we müşderilerimiz alnan kabellerden gaty hoşal boldular.Kyn günleri bilelikde geçirmäge kömek edeniňiz üçin ýene-de bir gezek sag bolsun aýdýaryn.Geljekde has köp satyn alşymyz bilen size ynanarys!

Öňki
indiki
Näme
adaty_1
Müşderi görnüşi
Müşderi görnüşi
Müşderi görnüşi
Müşderi görnüşi
Müşderi görnüşi