Orta woltly tok kabeli çözgüdi

Orta woltly tok kabeli çözgüdi

Orta naprýa .eniýe tok kabelleri güýji bir ýerden beýlekisine geçirmek üçin ulanylýar.Bu kabeller köplenç senagat sazlamalarynda, elektrik öndürýän desgalarda we ýokary woltly güýç zerur bolan beýleki programmalarda ulanylýar.
Orta woltly tok kabelleriniň dürli görnüşleri bar, meselem, XLPE (biri-birine bagly polietilen) izolýasiýa kabelleri, EPR (etilen propilen rezin) izolýasiýa kabelleri we PILC (kagyz izolýasiýa gurşun örtülen) kabeller.
XLPE izolýasiýa kabelleri orta woltly tok kabeliniň iň köp ulanylýan görnüşidir.Ajaýyp elektrik aýratynlyklary, ýokary ýylylyk durnuklylygy, çyglylyga we himiki serişdelere garşylygy bilen tanalýar.EPR izolýasiýa kabelleri çeýeligi, ýylylyga we sowuga garşylygy we gowy elektrik häsiýetleri sebäpli meşhurdyr.Beýleki tarapdan, PILC kabelleri köne tehnologiýa bolup, XLPE we EPR kabelleri bilen deňeşdirilende has gymmat we pes öndürijiligi sebäpli häzirki wagtda az ulanylýar.
Orta woltly tok kabeli çözgüdi saýlanylanda, naprýa ratingeniýe derejesi, häzirki göterijilik ukyby, izolýasiýa materialy, geçirijiniň ululygy we görnüşi, kabeliň temperatura, çyglylyk we himiki maddalar ýaly daşky gurşaw faktorlaryna garşy durmak ukyby ýaly faktorlary göz öňünde tutmak möhümdir.Şeýle hem kabeliň degişli pudak standartlaryna we kadalaryna laýyk gelmegini üpjün etmek möhümdir.
Orta woltly tok kabellerini dogry gurmak we goldamak, olaryň ygtybarly we ygtybarly işlemegini üpjün etmekde möhümdir.Munuň özi kabeliň dogry marşrutlaşdyrylmagyny, ýatyrylmagyny we bölünmegini, şeýle hem ýüze çykyp biljek islendik meseläni ir ýüze çykarmak üçin yzygiderli gözden geçirmegi we synagdan geçirmegi öz içine alýar.

çözgüt (4)

Iş wagty: Iýul-21-2023