Demir ýol kabeli çözgüdi

Demir ýol kabeli çözgüdi

Demir ýol kabelleri demir ýol pudagynyň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dizaýn edilen we öndürilen ýöriteleşdirilen kabellerdir.Bu kabeller elektrik geçiriji, signalizasiýa, aragatnaşyk we dolandyryş ulgamlary ýaly dürli programmalar üçin ulanylýar.Demir ýol kabelleri, adatça aşa aşa temperatura, çyglylyk we yrgyldy ýaly daşky gurşawyň agyr şertlerine garşy durmak üçin niýetlenendir.

Demir ýol kabelleri ýangyn bolan ýagdaýynda ýolagçylaryň we işgärleriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýangyna garşylygy we pes tüsse çykmagy ýaly belli howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelmelidir.Iş wagtynyň öňüni almak we demir ýol ulgamynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin kabeller berk we ygtybarly bolmalydyr.

Jiapu Kabel, ýörite kabel dizaýny, kabel önümçiligi, kabel oturtmak we kabel hyzmaty ýaly birnäçe önümi we hyzmatlary hödürleýär.demir ýol kompaniýalaryna aýratyn zerurlyklary üçin iň oňat kabel çözgütlerini saýlamaga kömek etmek üçin in engineeringenerçilik we maslahat beriş hyzmatlaryny hem berýäris.

çözgüt (2)

Iş wagty: Awgust-01-2023