• Kompaniýanyň tertibi
Kompaniýanyň tertibi

Biz kim

Henan Jiapu Kabel Co.“Jiapu Cable” 100,000 inedördül metr we gurluşyk meýdany 60 000 inedördül metr bolan Henan welaýatynyň esasy ýokary tehnologiýaly kärhanalarynyň biridir.

2 ýyllap dowam eden yzygiderli tagallalardan soň, Jiapu halkara ösen önümçilik liniýalary we synag enjamlary bilen çylşyrymly önümçilik bazasyny gurdy.ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE, SABS we Hytaý hökmany sertifikaty (CCC) bilen Jiapu Kabel, çig maldan taýýar önümlere çenli berk we berk hil dolandyryş ulgamyny üpjün edýär.

hakda (1)

Döredildi

hakda (2)
W m² +

Zawod meýdany

Görüşimiz

“Jiapu Kabel” has täsirli, ekologiýa taýdan arassa we tygşytly innowasion täze kabel çözgütlerini döretmek üçin gözýetimine eýe.Kabeller we geçirijiler öndürmekde ulanyp boljak täze materiallary we tehnologiýalary döretmek üçin gözleg we ösüş üçin maýa goýýarys.

Mundan başga-da, Jiapu Kabeliň ajaýyp müşderi hyzmatyny we goldawyny üpjün etmegi göz öňünde tutýar.müşderilere tehniki goldaw berýäris, okuw we bilim programmalaryny hödürleýäris we müşderileriň kabel çözgütleri bilen baglanyşykly iň täze maglumatlara we çeşmelere elýeterliligini üpjün edýäris.

Biziň wezipämiz

Jiapu Kabeliň maksady, dürli pudaklarda, şol sanda peýdaly, täjirçilik, magdançylyk, nebithimiýa, maglumat merkezleri we gurluşyk simleri ýaly müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrýan ýokary hilli kabel we sim çözgütleri bilen üpjün etmek.Müşderilerimize amallaryny gowulaşdyrmaga we iş maksatlaryna ýetmäge kömek edýän ygtybarly, täsirli we innowasion kabel çözgütleri bermäge çalyşýarys.Mundan başga-da, önümlerimiziň we amallarymyzyň howpsuz, täsirli we ekologiýa taýdan arassa bolmagyny üpjün edip, üznüksiz gowulaşmaga, durnuklylyga we daşky gurşaw jogapkärçiligine ünsi jemleýäris.Jiapu Kabel, öňdebaryjy tejribäni öňe sürmek, bilim paýlaşmak we beýleki gyzyklanýan taraplar bilen hyzmatdaşlyk etmek arkaly kabel pudagynyň ösmegine we ösmegine goşant goşmagy maksat edinýär.

Durnuklylygy dolandyrmak

Durnuklylygy dolandyrmak, häzirki zaman işiniň, şol sanda kabel kompaniýalarynyň möhüm tarapy.
Durnuklylygy dolandyrmagy öz içine almagyň käbir usullary:

dolandyryş (1)

Galyndylary azaltmak

Galyndylary we galyndylary azaltmak üçin önümçilik proseslerini optimizirlemek arkaly galyndylary azaldýarys.Mundan başga-da zerur däl materiallary we bölekleri gaýtadan işleýäris.

dolandyryş (2)

Energiýa tygşytlylygy

Önümçilik we paýlamak proseslerini optimizirlemek, energiýa tygşytlaýan enjamlary ulanmak we desgalarda energiýa tygşytlaýyş çärelerini durmuşa geçirmek arkaly energiýa sarp edilişini azaldyp bileris.

dolandyryş (3)

Durnukly gözleg

Gaýtadan işlenen materiallar ýa-da gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri ýaly durnukly çeşmelerden materiallary we bölekleri alýarys.

dolandyryş (4)

Zyňyndylary azaltmak

Täzelenýän energiýa çeşmelerini ulanmak ýa-da transport logistikasyny gowulandyrmak ýaly parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak boýunça çäreleri durmuşa geçirip, olaryň uglerod aýak yzyny azaldýarys.

dolandyryş (5)

Önüm dizaýny

Gaýtadan ulanylýan materiallary ulanmak ýa-da ömri has uzyn bolan önümleri dizaýn etmek ýaly önümlerini durnuklylygy göz öňünde tutup dizaýn edýäris.

Önümlerimiz

Önümimiziň çäkleri ýokary geçiriji liniýa geçirijilerini (AAC, AAAC, ACSR, ACSR / AW, ACAR we ş.m.) öz içine alýar;pes we orta woltly paýlaýjy sowutly kabel;LSZH elektrik kabeli;ikinji derejeli paýlaýyş kabelleri (ýeke, dupleks, tripleks, dörtburç alýumin kabelleri);polat kabeller (galvanizli polat kabel, alýumin örtükli polat kabeller, mis örtükli polat kabel);dolandyryş kabelleri;konsentrik kabeller; kebşirleýiş kabelleri;

Annualyllyk önümçiligi 1,5 milliard CNY-dan gowrak bolan önümlerimiz elektrik, nebithimiýa, demir ýol, raýat awiasiýasy, metallurgiýa, öý enjamlary, gurluşyk we ş.m. pudaklarynda giňden ulanylýar Jiapu markasy Günorta-Gündogar Aziýanyň daşary ýurtly müşderileri tarapyndan gowy tanalýar we ynamdar. , Eastakyn Gündogar, Merkezi we Günorta Amerika, Afrika, Europeewropa we Demirgazyk Amerika.

Uniwersitetler we ylmy gözleg institutlary bilen bilelikde işleýän Jiapu Kabel, täze önümleri ösdürmek we gözlemek üçin ösen tehniki merkezimizi döretdi.Tehniki merkezden gazanylan üstünlik, ygtybarly elektrik üpjün edijisinden dünýä bazaryndaky ägirt uly korporasiýa toparyndan Jiapu Kabeli öňe sürýär.

Dünýädäki müşderileriň soraglaryny kabul edýäris, hünärmen satuw we tehniki toparymyz islegiňize laýyk gelýän we işiňiz üçin ajaýyp çözgüt hödürleýän netijeli hyzmat we ygtybarly önümler getirer !!!

Toparymyz

Jiapu Kabeliň topary, adatça dürli hünärleri bolan dürli hünärmenlerden durýar.Esasy rollaryň käbiri aşakdakylary öz içine alyp biler:

1.Sales wekilleri: Önümlerimizi we hyzmatlarymyzy potensial müşderilere hödürlemek we bar bolanlar bilen gatnaşyk gurmak üçin jogapkärdirler.
2.Engineers: Täze kabel önümlerini we çözgütlerini dizaýn edýärler we ösdürýärler, şeýle hem müşderilere tehniki goldaw berýärler.
3. Hil gözegçiligi hünärmenleri: Önümlerimiziň zerur standartlara we talaplara laýyk gelmegini üpjün edýärler.
4. Önümçilik operatorlary: Sim we kabel öndürmek üçin ulanylýan enjamlary we enjamlary dolandyrýarlar.

5.Logistika we üpjünçilik zynjyry hünärmenleri: Önümleri müşderilere daşamagy we eltip bermegi dolandyrýarlar.
6. Müşderi hyzmatynyň wekilleri: Müşderileriň soraglaryny, şikaýatlaryny ýerine ýetirýärler we goldaw berýärler.
7. Marketing we aragatnaşyk hünärmenleri: Kompaniýanyň önümlerini we hyzmatlaryny mahabatlandyrmak üçin marketing strategiýalaryny we materiallaryny taýýarlaýarlar.
8. Dolandyryş we dolandyryş: Maliýe dolandyryşy, adam resurslary we strategiki meýilnamalaşdyrmak ýaly kompaniýanyň umumy işine gözegçilik edýärler.