OPGW kabel çözgüdi

OPGW kabel çözgüdi

OPGW (Optical Ground Wire) optiki süýümleri we metal geçirijileri birleşdirýän kabeliň bir görnüşidir.Elektrik energiýasyny geçiriji we paýlaýyş pudagynda hem aragatnaşyk serişdesini, hem-de elektrik topragyny üpjün etmek üçin ulanylýar.OPGW kabeliniň içindäki optiki süýümler, elektrik liniýasynyň ýagdaýyna gözegçilik etmek we maglumatlary geçirmek ýaly aragatnaşyk maksatlary üçin ulanylýar.Metal geçirijiler elektrik liniýasyny ýyldyrym çakmagyndan we beýleki elektrik bozulmalaryndan goramak üçin zerur elektrik topraklaryny üpjün edýär.
OPGW kabel çözgüdi saýlanylanda süýümleriň sany, süýüm görnüşi, metal geçirijiniň ululygy we görnüşi we kabeliň daşky gurşaw faktorlaryna garşy durmak ukyby ýaly faktorlar göz öňünde tutulmalydyr.OPGW kabeli, elektrik geçiriji ulgamyň aýratyn talaplaryna laýyk gelmelidir we gurmak we işlemek wagtynda ýüze çykyp biljek mehaniki we ýylylyk streslerine garşy durmagy başarmalydyr.
OPGW kabellerini oturtmakda we hyzmat etmekde kabeli dogry dolandyrmak möhümdir.Päsgelçilikleriň öňüni almak we iş wagty azaltmak üçin kabeller dogry bellik edilmeli we ugrukdyrylmaly.OPGW kabel ulgamyny yzygiderli barlamak we goldamak, onuň ygtybarly we ygtybarly işlemegi üçin amala aşyrylmalydyr.

çözgüt (8)

Iş wagty: Iýul-21-2023