Önümler

Önümler

 • IEC / BS standart PVC izolýasiýa edilen LV tok kabeli

  IEC / BS standart PVC izolýasiýa edilen LV tok kabeli

  Kabel ýadrolarynyň sany : bir ýadro (aýdym ýadrosy), iki ýadro (goşa ýadro), üç ýadro, dört ýadro (üç deň derejeli meýdanyň dört deň bölek meýdany we bir kiçi bölüm meýdany bitarap ýadro), bäş ýadro; (bäş sany deň derejeli meýdan ýadrosy ýa-da üç sany deň derejeli meýdan ýadrosy we iki sany kiçi meýdan bitarap ýadro).

 • Mis geçirijisi Ekrana gözegçilik kabeli

  Mis geçirijisi Ekrana gözegçilik kabeli

  Çygly we çygly ýerlerde açyk we ýapyk enjamlar üçin, senagatda, demirýollarda, ulag signallarynda, termo we gidroelektrik stansiýalarynda signal we gözegçilik bölümlerini birleşdirýär.Gowy goralanda howada, kanallarda, garymlarda, polat direglerde ýa-da göni ýere goýulýar.

 • ASTM Standard MV ABC Howa birikdirilen kabeli

  ASTM Standard MV ABC Howa birikdirilen kabeli

  Agaç siminde ýa-da spacer kabelinde ulanylýan, agaç simleri we Messenger goldaýan kosmos kabeli üçin standart ICEA S-121-733 laýyklykda öndürilen, synagdan geçen we bellenen 3 gatly ulgam.Bu 3 gatly ulgam geçiriji galkandan (1-nji gatlak), ondan soň 2 gatly örtükden (2-nji we 33-nji gatlaklardan) ybarat.

 • IEC / BS standart 8.7-15kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  IEC / BS standart 8.7-15kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  15kV, IEC 60502-2 laýyklykda öndürilen berk magdan enjamlary kabellerini goşmak bilen, enjam kabelleri üçin adatça kesgitlenýän naprýa .eniýedir, ýöne Iňlis standart sowutly kabelleri bilen hem baglanyşyklydyr.Aşgazan garşylygyny üpjün etmek üçin, esasanam yzky programmalar üçin magdan kabelleri berk rezin bilen örtülip bilinýän bolsa, BS6622 we BS7835 adaty kabeller, ýerine polat simli ýaraglar bilen mehaniki gorag bilen PVC ýa-da LSZH materiallarynda örtülýär.

 • BS 450 / 750V H07V-U Kabel ýeke ýadro sazlaşykly sim

  BS 450 / 750V H07V-U Kabel ýeke ýadro sazlaşykly sim

  H07V-U Kabeli, PVC Europeanewropaly ýeke geçirijili berk simler, gaty ýalaňaç mis ýadrosy bilen utgaşdyrylýar.

 • AS / NZS standart 6.35-11kV-XLPE izolýasiýa edilen MV tok kabeli

  AS / NZS standart 6.35-11kV-XLPE izolýasiýa edilen MV tok kabeli

  Elektrik paýlanyşy ýa-da kiçi geçiriji torlar kabeli, adatça täjirçilik, senagat we şäher ýaşaýyş torlaryna esasy üpjünçilik hökmünde ulanylýar.10kA / 1sec çenli ýokary derejeli ýalňyş ulgamlar üçin amatly.Talap boýunça has ýokary näsazlyk häzirki bahalandyrylan konstruksiýalar bar.kabelleriň has mehaniki streslere we dartyş dartyşlaryna sezewar bolmaýan şertlerinde, içerde we daşarky desgalarda, açyk howada, kabel kanallarynda, suwda statiki ulanmak üçin işledi.Operasiýa ömrüniň dowamynda hemişelik bolup durýan we XLPE materialynyň ajaýyp izolýasiýa häsiýeti sebäpli, geçirijiniň ekrany we ýarym geçiriji materialyň izolýasiýa ekrany bilen berk bölünen (bir prosesde ekstrudirlenen), dielektrik ýitginiň gaty pes faktory sebäpli, kabeliň ýokary işleýiş ygtybarlylygy bar.Transformator stansiýalarynda, elektrik stansiýalarynda we senagat desgalarynda ulanylýar.

  Global orta woltly ýerasty kabel üpjün edijisi, aksiýamyzdan we guýrukly elektrik kabellerinden orta woltly ýerasty kabeliň dürli görnüşini hödürleýär.

   

   

 • IEC / BS standart XLPE izolýasiýa edilen LV tok kabeli

  IEC / BS standart XLPE izolýasiýa edilen LV tok kabeli

  XLPE izolýasiýa kabeli içerde we açyk ýerde ýerleşýär.Gurmak wagtynda belli bir çekişmäge ukyply, ýöne daşarky mehaniki güýçler däl.Magnit kanallara ýeke ýadro kabelini goýmaga ýol berilmeýär.

 • Poslamaýan poslamaýan polat turbasy OPGW kabeli

  Poslamaýan poslamaýan polat turbasy OPGW kabeli

  1. Durnukly gurluş, ýokary ygtybarlylyk.
  2. Ikinji optiki süýümi artykmaç uzynlygy almaga ukyply.

 • AS / NZS 3599 Standard MV ABC howa birikdirilen kabeli

  AS / NZS 3599 Standard MV ABC howa birikdirilen kabeli

  AS / NZS 3599 - Elektrik kabelleri - Howa birikdirilen - Polimer izolýasiýa - 6.3511 (12) kW we 12.722 (24) kW

 • IEC / BS standart 12.7-22kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  IEC / BS standart 12.7-22kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  Elektrik stansiýalary ýaly energiýa ulgamlary üçin amatly.Kanallarda, ýerasty we açyk ýerlerde gurmak üçin.

  BS6622 we BS7835 öndürilen kabeller, adatça, 2-nji synp gaty berk mis geçirijiler bilen üpjün edilýär.Coreeke ýadro kabellerinde ýaragyň içindäki induksiýanyň öňüni almak üçin alýumin simli sowut (AWA) bar, köp sanly kabellerde mehaniki goragy üpjün edýän polat simli sowut (SWA) bar.Bular 90% -den gowrak gurşawy üpjün edýän tegelek simlerdir.

  Üns beriň: UV şöhlelerine sezewar bolanda gyzyl daşky gabyk ýitip biler.

 • 60227 IEC 01 BV Gurluş simli ýeke ýadro örtükli gaty

  60227 IEC 01 BV Gurluş simli ýeke ýadro örtükli gaty

  Generalörite ýadro, umumy maksatlar üçin ulanylýan gaty geçiriji kabeli.

 • AS / NZS standart 12.7-22kV-XLPE izolýasiýa edilen MV tok kabeli

  AS / NZS standart 12.7-22kV-XLPE izolýasiýa edilen MV tok kabeli

  Elektrik paýlanyşy ýa-da kiçi geçiriji torlar kabeli, adatça täjirçilik, senagat we şäher ýaşaýyş torlaryna esasy üpjünçilik hökmünde ulanylýar.10kA / 1sec çenli ýokary derejeli ýalňyş ulgamlar üçin amatly.Talap boýunça has ýokary näsazlyk häzirki bahalandyrylan konstruksiýalar bar.

  Designedörite dizaýn edilen orta woltly kabeller
  Netijelilik we uzak ömür sürmek üçin her MV kabeli gurnama laýyk bolmaly, ýöne hakykatdanam kesilen kabeliň zerur bolýan wagtlary bolýar.MV kabel hünärmenlerimiz, talaplaryňyza laýyk çözgüt taýýarlamak üçin siziň bilen işleşip bilerler.Köplenç, gysga zynjyr kuwwatyny we toprak düzgünlerini üýtgetmek üçin sazlanyp bilinýän metal ekranyň meýdanynyň ululygyna täsir edýär.

  Her ýagdaýda, laýyklyk we önümçilik üçin berlen spesifikasiýa görkezmek üçin tehniki maglumatlar berilýär.Customhli ýöriteleşdirilen çözgütler MV Kabel Synagymyzda kämilleşdirilen synaglara sezewar edilýär.

  Hünärmenlerimiziň biri bilen gürleşmek üçin topara ýüz tutuň.

123456Indiki>>> Sahypa 1/8