Dolandyryş kabeli çözgüdi

Dolandyryş kabeli çözgüdi

Dolandyryş kabelleri dolandyryş ulgamynda dürli komponentleriň arasynda signallary we maglumatlary geçirmek üçin ulanylýar.Bu kabeller önümçilik, awtomatlaşdyryş we prosese gözegçilik ýaly pudaklarda möhümdir.Dolandyryş kabeli çözgüdi saýlanylanda, geçirijileriň sany, gorag, izolýasiýa materialy we kabel penjek ýaly faktorlar göz öňünde tutulmalydyr.
Gerekli geçirijileriň sany belli bir programma we berilmeli signallaryň sanyna bagly bolar.Galkan, kabeli elektromagnit päsgelçilikden goramak üçin ulanylýar we kabeliň ýokary elektromagnit päsgelçiligi bolan gurşawda guruljakdygyny göz öňünde tutmalydyr.Ulanylýan izolýasiýa materialy, amaly temperatura we programmanyň daşky gurşaw şertlerine çydamly bolmalydyr.Kabel penjek, himiki serişdelere garşylyk, aşgazan we UV täsirleri ýaly programmanyň talaplaryna esaslanyp saýlanmalydyr.
Howpsuz we ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin dolandyryş kabelleriniň dogry gurulmagyny we hyzmat edilmegini üpjün etmek zerurdyr.Kabeliň dogry dolandyrylmagy, şol sanda bellik etmek we marşrutlaşdyrmak, päsgelçiligiň öňüni almak we iş wagty azaltmak üçin möhümdir.Elektrik howplarynyň öňüni almak üçin kabelleriň dogry ýapylmagyny we topraklanmagyny üpjün etmek hem möhümdir.

çözgüt (7)

Iş wagty: Iýul-21-2023