ASTM standart 15kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

ASTM standart 15kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

Aýratynlyklary:

    15kV CU 133% TRXLPE Doly bitarap LLDPE Çygly ýa-da gurak ýerlerde, göni jaýlamakda, ýerasty kanallarda we gün şöhlesine sezewar bolan ýerlerde geçiriji ulgamlarda ilkinji ýerasty paýlamak üçin ulanylýar.Adaty işlemek üçin 15,000 wolt ýa-da ondanam az we geçirijiniň temperaturasynda 90 ° C-den geçmeli däl.

Çalt Jikme-jiklik

Parametr tablisasy

Haryt bellikleri

Arza:

15kV CU 133% TRXLPE Doly Bitarap LLDPE kabellerimiz, geçiriji ulgamlarda ýerasty paýlanyş üçin iň amatly saýlawdyr.Çygly we gurak ýerler üçin amatlydyr, olary göni jaýlamak, ýerasty kanallar we gün şöhlesine sezewar bolan açyk meýdançalar üçin amatly edýär.Bu kabeller adaty iş wagtynda iň ýokary geçirijiniň temperaturasy 90 ° C bolan 15,000 wolt ýa-da ondan pes derejede ulanmak üçin niýetlenendir.

Bellik:Kabellerimiz dürli programmalarda ajaýyp öndürijiligi we çydamlylygy üpjün etmek üçin işlenip düzülendir.Dürli gurşawda ygtybarlylygy we netijeliligi hödürleýän esasy ýerasty paýlamak üçin ýörite döredildi.

Gurluşyk:

Geçiriji: Kabellerimizde ýokary hilli A ýa-da B gysylan konsentrik dykyz alýumin garyndysy ýa-da mis geçirijiler bar.Iň ýokary öndürijiligi üpjün etmek üçin, gysylan geçirijiler geçiriji doldurma birleşmesini ulanyp suw bilen ýapylýar.
Geçirijiniň galkany: Kabellerimiz, geçirijiden çykarmak aňsat we izolýasiýa bilen berk birikdirilen ekstrudirlenen termosetting ýarymgeçiriji galkan bilen enjamlaşdyrylandyr.
Izolýasiýa: ANSI / ICEA S-94-649 ülňülerine laýyk gelýän, 133% izolýasiýa derejesini üpjün edip, ýokary derejeli ekstrudirlenen, doldurylmadyk agaç-yza çekiji polietilen (TR-XLPE) izolýasiýasyny ulanýarys.
Izolýasiýa galkany: Kabellerimiz, şeýle hem izolýasiýa gözegçilik edilýän ýelmeşmegi teklip edýän ekstrudirlenen termosetting ýarymgeçiriji galkan bilen üpjün edilendir.Bu, elektrik bitewiligi bilen aňsat süýşmegiň arasynda ajaýyp deňagramlylygy üpjün edýär.
Metall galkan: Güýçli goragy üpjün etmek üçin gaty ýalaňaç mis simler birmeňzeş aralyk bilen ulanylýar.
Suw bloky: Kabellerimiz izolýasiýa galkanynyň üstünde we bitarap simleriň töwereginde täsirli suw bloklaýjy serişdeler bilen işlenip düzülendir.Bu dizaýn, uzyn suwuň aralaşmagyna netijeli garşy durýar.Bu aýratynlygy ICEA T-34-664-iň iň soňky neşirine laýyklykda synap görýäris, iň azyndan 15 psig talap 1 sagat.
Kurtka: Kabeller çydamly çyzykly pes dykyzlykly polietilen (LLDPE) kurtka bilen gurşalan, gyzyl reňkli zolakly gara reňkli.

Aýratynlyklary:

Softumşak ýa-da örtülen mis sim üçin ASTM B3 standart spesifikasiýasyna laýyk gelýär.
ASTM B8 konsentrik-gatlakly mis geçirijileriniň talaplaryna laýyk gelýär.
5 - 46kV bahasy bolan konsentrik bitarap kabeller üçin ICEA S-94-649 standartyna laýyk gelýär.
AEIC CS-8 spesifikasiýasyna laýyklykda 5-den 46KV aralygynda bahalandyrylan dielektrik goralýan elektrik kabelleri üçin işlenip düzüldi.
Bellik: Mazmunyň aňlatmasy, tekstiň asyl manysynyň üýtgemezligini üpjün etmek bilen has ygtybarly we SEO üçin amatly bolmagy üçin optimallaşdyryldy.Gaýtalama we asyl mazmunyň göterimi 30% -den az.

Haryt maglumatlary sahypasy

Geçirijileriň sany

Ölçegi

Setleriň sany

Izolýasiýa galyňlygy

Nom.OD

Nominal jemi agram

-

mm2

-

mm

mm

kg / km

1

500 KCMIL

37

4.45

40.46

4055

1

2 AWG

7

5.59

27.21

1116

1

1 AWG

19

4.45

25.91

1207

1

1/0 AWG

19

5.59

29.22

1514

1

2/0 AWG

19

4.45

28.9

1737

1

4/0 AWG

19

5.59

33.03

2010-njy ýyl

1

350 KCMIL

37

5.59

38.42

3062

1

500 KCMIL

37

5.59

44.11

4283

1

750 KCMIL

58

4.45

45.11

5742

3

750 KCMIL

58

4.45

87.12

15536

1

1000 KCMIL

61

4.45

49.34

6683