Kabel gollanmasy: THW sim

Kabel gollanmasy: THW sim

THW sim, ýokary temperatura garşylygy, könelişme garşylygy, ýokary woltly kuwwaty we aňsat gurnama artykmaçlyklaryna eýe bolan köpugurly elektrik sim materialy.THW sim ýaşaýyş, täjirçilik, ýerüsti we ýerasty kabel liniýalarynda giňden ulanylýar we ygtybarlylygy we tygşytlylygy gurluşyk we elektrik pudagynda ileri tutulýan sim materiallarynyň birine öwrüldi.

habarlar4 (1)

THW sim näme?

THW sim, esasan misden ýa-da alýuminden ýasalan geçirijiden we poliwinil hloridden (PVC) izolýasiýa materialyndan ybarat umumy maksatly elektrik kabeliniň bir görnüşidir.THW plastmassa ýokary temperatura Howa çydamly howa kabeli diýmekdir.Bu sim diňe bir içerki paýlaýyş ulgamlary üçin däl, eýsem köp sanly amaly bilen ýerüsti we ýerasty kabel liniýalary üçin hem ulanylyp bilner.THW sim Demirgazyk Amerikada we beýleki sebitlerde giňden ulanylýar we örän meşhurdyr.

THW siminiň aýratynlyklary

1. highokary temperatura garşylyk, THW sim PVC materialyny izolýasiýa gatlagy hökmünde ulanýar, bu simiň ýokary ýokary temperatura garşylygyny üpjün edýär we ýokary iş temperaturasyna we häzirki ýüklere çydap bilýär.Şonuň üçin THW sim ýokary temperaturaly şertlerde ulanmak üçin örän amatlydyr.
2. Geýimlere garşylyk, THW siminiň daşky gaby PVC materialdan ýasalyp, simiň könelmeginden we zaýalanmagyndan netijeli gorap biler.Bu sim daşarky fiziki ýa-da himiki faktorlara täsir etmeýär we uzak wagtlap gowy işlemegini dowam etdirip biler.
3. volokary naprýa capacityeniýe kuwwaty, THW sim ýokary woltly göterijilik ukybyna eýe we ýokary woltly şertlerde howpsuz işläp biler.Bu sim, ýaşaýyş we täjirçilik goşundylarynyň köpüsiniň isleglerini kanagatlandyryp biljek iň ýokary naprýa 600eniýe 600V-e çydap biler.
4.Gurnamak aňsat, THW simleri çeýe bolup, gurnamagy we simleri aňsatlaşdyrýar.Çeýeligi we çeýeligi sebäpli THW simini aňsatlyk bilen egip we öwrüp bolýar, gurnamany has amatly edýär.

habarlar4 (2)

THW simini ulanmak

1. identaşaýyş we täjirçilik maksatly ulanmak, THW sim, içerki zynjyrlaryň we jaýlaryň paýlanyş ulgamynyň esasy düzüm bölegi bolup, köplenç lampalar, rozetkalar, telewizorlar we kondisionerler ýaly dürli durmuş enjamlaryny elektrik üpjünçiligi üçin ulanylýar.
2.Owerhead kabel liniýalary, THW siminiň ýokary temperatura garşylygy we könelmegine garşylygy sebäpli, aşa howa şertlerine we daşky gurşawa täsir edip bilýär, şonuň üçin kabel liniýalarynda giňden ulanylýar.
3. grounderasty kabel çyzyklary, THW siminiň izolýasiýa gatlagy simiň suw ýa-da beýleki daşky gurşaw bilen täsirleşmeginiň öňüni alyp biler, şonuň üçin köplenç ýerasty kabel liniýalarynda ulanylýar.Bu sim çyglylyga we çygly şertlere garşy durup biler we simiň poslamagyndan we könelmeginden gorap biler.

THW sim VS.THWN sim

THW sim, THHN sim we THWN simleri esasy ýadro sim önümleridir.THW simleri we THWN simleri daşky görnüşi we materiallary bilen gaty meňzeýär, ýöne olaryň arasyndaky möhüm tapawut izolýasiýa we penjek materiallarynyň tapawudy.THW simleri poliwinil hlorid (PVC) izolýasiýasyny ulanýar, THWN simleri bolsa ýokary derejeli termoplastiki polietilen (XLPE) izolýasiýasyny ulanýar.PVC bilen deňeşdirilende, XLPE has gowy suw garşylygy we temperatura garşylygy bilen öndürijilikde has ýokarydyr.Adatça, THWN siminiň iş temperaturasy 90 ° C-e ýetip biler, THW siminiň bolsa bary-ýogy 75 ° C, ýagny THWN siminiň ýylylyga çydamlylygy has ýokarydyr.

habarlar4 (3)
habarlar4 (4)

THW sim VS.THHN sim

THW simleriniň we THHN simleriniň ikisi hem simlerden we izolýasiýa gatlaklaryndan ybarat bolsa-da, izolýasiýa materiallarynyň tapawudy käbir ugurlarda dürli işlemegine sebäp bolýar.THW simleri poliwinil hlorid (PVC) materialyny ulanýar, THHN simleri bolsa ýokary temperaturada durnuklylygy saklaýan ýokary temperatura epoksi akril rezini (THERMOPLASTIC HIGH HEAT RESISTANT NYLON) ulanýar.Mundan başga-da, THW simleri, köplenç birnäçe amaly ssenariýalaryna laýyk gelýän THHN simlerinden has ýumşakdyr.
THW simleri we THHN simleri hem sertifikatlaşdyrmakda tapawutlanýar.ABŞ we Kanadadaky iki esasy standartlaşdyryş şahadatnamasy bolan UL we CSA, THW we THHN simleri üçin sertifikat berýär.Şeýle-de bolsa, ikisi üçin kepilnama ölçegleri birneme tapawutlanýar.THW sim UL şahadatnamasy bolmaly, THHN sim bolsa UL we CSA sertifikat edaralarynyň talaplaryna laýyk gelmelidir.
Jemläp aýtsak, THW sim giňden ulanylýan sim materialy bolup, onuň ygtybarlylygy we tygşytlylygy gurluşyk pudagy we elektrik pudagy üçin ileri tutulýan sim materiallarynyň birine öwrüldi.THW siminiň ajaýyp öndürijiligi bar we durmuşymyza we pudagymyza amatlylygy we howpsuzlygy getirip, dürli ýagdaýlaryň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.


Iş wagty: Iýul-15-2023