Ceke ýadro kabeli VS.Köp ýadro kabeli, nädip saýlamaly?

Ceke ýadro kabeli VS.Köp ýadro kabeli, nädip saýlamaly?

Gurluşyk, mehaniki enjamlar we ş.m. ugurlarynda kabeller aýrylmaz elektrik bölegi bolup durýar.Elektrik geçiriji we gözegçilik pudagynyň möhüm bölegi hökmünde kabeller dürli senagat önümçiliginde, demir ýol, nebithimiýa, gämi gurluşygy we şäher gurluşygy we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Kabelleri geçirijileriň sanyna görä bir ýadroly kabellere we köp ýadroly kabellere bölmek mümkin.Bu makala bir ýadroly kabeller bilen köp ýadroly kabelleriň arasyndaky tapawutlary jikme-jik görkezer.

habarlar3 (1)

Kabelleriň esasy düşünjeleri

Kabel, adatça metal geçirijiden, izolýasiýa materialyndan we kabel gabygyndan ybarat iki ýa-da has köp simden ybarat enjam.Kabelleri iki görnüşe bölmek bolar: bir ýadroly kabeller we köp ýadroly kabeller.Coreeke ýadro kabellerinde diňe bir metal geçiriji bar we köplenç ýokary woltly tok geçirmek üçin ulanylýar.Köp sanly kabellerde azyndan iki (ýa-da has köp) geçiriji bar we adatça pes woltly dolandyryş ýa-da aragatnaşyk ulgamlarynda ulanylýar.

Coreeke ýadro kabeli näme

Coreadroly kabel diňe bir geçiriji bolan kabeldir.Esasy aýratynlygy, ýokary izolýasiýa öndürijiligine we naprýatageeniýe ukybyna gowy çydamlylygy we ýokary woltly we uly tok geçirmek üçin amatlydyr.Bir ýadroly kabellerde diňe bir geçiriji bar bolansoň, ýokary derejeli takyklygy talap edýän programmalar üçin möhüm bolan köp ýadroly kabellerden has az elektromagnit päsgelçilik döredýär.Coreeke ýadroly kabeliň kiçijik daşky diametri we poslama garşy gowy öndürijiligi bar, bu dar ýerlerde gurmak üçin amatly.

Köp ýadroly kabel näme

Köp geçiriji kabel, birnäçe geçirijiden ybarat kabel.Esasy aýratynlygy, şol bir wagtyň özünde birnäçe elektrik signallaryny ýa-da elektrik signallaryny geçirip bilýär, şonuň üçin maglumat geçiriş, telefon liniýalary we ş.m. ýaly pes woltly dolandyryş we aragatnaşyk ulgamlary üçin amatly. Köp ýadroly kabeller hasam bölünip bilner dürli programma ssenarileri üçin bükülen jübüt, koaksial kabel we goralýan kabel ýaly dürli görnüşlere.Köp ýadroly kabellerdäki geçirijileriň sany köp, bu bolsa özara elektromagnit päsgelçiligiň ýokarlanmagyna getirýär, ýöne degişli gorag materiallaryny ulanmak elektromagnit päsgelçiliginiň täsirini azaldyp biler.

habarlar3 (2)
habarlar3 (3)

Coreadroly kabel VS.Köp ýadroly kabel

Geçirijileriň sany: Bir ýadroly kabellerde diňe bir geçiriji bar, köp ýadroly kabellerde bolsa birnäçe geçiriji bar.
Ulanyş çäkleri: coreeke ýadroly kabeller, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, metallurgiýa we beýleki pudaklar ýaly ýokary woltly we ýokary tok geçirmeli ssenariýalar üçin amatlydyr.Köp ýadroly kabeller aragatnaşyk, maglumat geçirmek, dolandyryş ulgamlary, demir ýol signalyny geçirmek we beýleki ugurlar üçin amatlydyr, şeýle hem binalaryň içindäki elektrik enjamlaryny elektrik üpjünçiligi we robotlarda we mehaniki enjamlarda signal geçirmek üçin ulanylyp bilner.
Päsgelçilige garşy ukyplylygy: bir ýadroly kabeliň ýokary izolýasiýa öndürijiligi we naprýa .eniýe ukybyna çydamlylygy, elektromagnit päsgelçiligi bolsa az.Köp ýadroly kabel diňe bir wagtda birnäçe signal iberip bilmän, belli bir derejede daşarky elektromagnit päsgelçiligine hem garşy durup biler.

habarlar3 (4)
habarlar3 (5)

Bir ýadroly kabelleriň we köp ýadroly kabelleriň ulanylyş ssenarileri

Coreadroly kabeller, adatça ýokary woltly elektrik geçiriji ulgamlarda, transformator simlerinde we ýokary woltly we ýokary tokly ssenariýalary geçirmeli zerur bolan nebiti gaýtadan işleýän, himiýa, metallurgiýa we beýleki pudaklarda ulanylýar.Mundan başga-da, bir ýadroly kabeliň poslama garşy has gowy öndürijiligi bar we daşarda işlemek üçin hem amatly.Köp ýadroly kabeller aragatnaşyk, maglumat geçiriş, dolandyryş ulgamlary, demir ýol signalyny geçirmek we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar, şeýle hem binalaryň içindäki elektrik enjamlaryny elektrik üpjünçiliginde we robotlarda we mehaniki enjamlarda signal geçirişinde hem ulanylyp bilner.

Bir ýadroly kabelleriň we köp ýadroly kabelleriň artykmaçlyklary we kemçilikleri

Bir ýadroly we köp ýadroly kabelleriň ikisiniň hem artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.Bir ýadroly kabeliň artykmaçlygy, ýokary izolýasiýa öndürijiligine we naprýa .eniýe garşylygyna eýe bolmagy we şol bir wagtyň özünde elektromagnit päsgelçiligi birneme az, ýöne diňe bir geçirijisi bolany üçin, birnäçe signal iberip bilmeýär.Köp ýadroly kabelleriň artykmaçlygy, bir wagtyň özünde birnäçe signal iberip bilýär, bu çylşyrymly dolandyryş ulgamlary we maglumatlary geçiriş ssenarileri üçin amatly, ýöne elektromagnit päsgelçiligine garşylygy pes.

Bir ýadroly kabeli we köp ýadroly kabeli nädip saýlamaly

Kabeliň maksady: laýyk kabeli saýlamak üçin ilki bilen onuň ulanylyşyny göz öňünde tutmaly.Highokary woltly we ýokary tok geçirmeli bir sahna bolsa, bir ýadroly kabeli saýlamak maslahat berilýär;birnäçe signal geçirmek zerur bolsa ýa-da kabel belli bir elektromagnit päsgelçilige garşy durmaly bolsa, köp ýadroly kabeli saýlamak maslahat berilýär.
Kabelleriň hili: Kabelleriň hili, olaryň ömrüne we howpsuzlygyna täsir edýän möhüm faktor.Kepillendirilen marka önümini saýlamak we kabel interfeýsiniň, izolýasiýa materialynyň we ýer birikmesiniň gowydygyny ýa-da ýokdugyny barlamak maslahat berilýär.
Kabeliň uzynlygy: Kabeliň uzynlygy laýykmy ýa-da ýok, kabeliň geçiriş täsirine we howpsuzlygyna uly täsir edýär.Örän uzyn kabeller, kabeliň özüne garşylygy ýokarlandyrýar, netijede güýç ýitirilýär, gaty gysga kabeller bolsa maksatly enjama elektrik geçirip bilmez.Şonuň üçin kabel satyn alanyňyzda hakyky zerurlyklara görä takyk ölçegleri geçirmek maslahat berilýär.
Daşky gurşaw howasy: Daşky gurşaw howasy kabeliň hyzmat ediş möhletine we howpsuzlygyna hem täsir edýär.Käbir ýörite amaly ssenariýler, çygly gurşaw ýa-da ýokary temperatura gurşawy, howpsuzlygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin degişli kabeli saýlamaly.

Netije

Geçirijileriň sany, amaly programmalar we päsgelçiliklere garşy mümkinçilikler boýunça bir ýadroly kabeller bilen köp ýadroly kabelleriň arasynda belli bir tapawut bar.Kabel materiallary saýlanylanda, saýlanan kabel materiallarynyň has gowy öndürijiligini we berkligini üpjün etmek üçin ýörite amaly talaplara laýyklykda degişli kabel materiallaryny saýlamaly.Mundan başga-da, kabeliň hyzmat möhletini uzaltmak üçin kabeliň gurulmagyna we ulanylmagyna üns bermelidiris.


Iş wagty: Iýul-18-2023