Synag VS.Şahadatnama

Synag VS.Şahadatnama

Görnüş synagy bilen önüm şahadatnamasynyň arasyndaky tapawudy bilýärsiňizmi?Bu gollanma tapawutlary aýdyňlaşdyrmalydyr, sebäbi bazardaky bulaşyklyk erbet saýlamalara sebäp bolup biler.
Kabeller gurluşykda çylşyrymly bolup biler, birnäçe gatlak metal we metal däl materiallar bilen, kabeliň funksiýalaryna we amaly talaplaryna baglylykda üýtgeýän galyňlyk we önümçilik prosesi bilen çylşyrymly bolup biler.
Kabel gatlaklarynda ulanylýan materiallar, ýagny izolýasiýa, düşek, gabyk, doldurgyçlar, lentalar, ekranlar, örtükler we ş.m. özboluşly aýratynlyklara eýedir we bular yzygiderli gözegçilik edilýän önümçilik amallary arkaly gazanylmalydyr.
Kabeliň zerur ulanylyşy we öndürijiligi üçin laýyklygyny tassyklamak yzygiderli öndüriji we ahyrky ulanyjy tarapyndan amala aşyrylýar, ýöne synag we sertifikat arkaly garaşsyz guramalar tarapyndan hem amala aşyrylyp bilner.

habarlar2 (1)
habarlar2 (2)

Üçünji tarap görnüşli synag ýa-da bir gezeklik synag

“Kabel synagy” salgylanylanda, kabel görnüşiniň belli bir dizaýn standartyna (meselem, BS 5467, BS 6724 we ş.m.) doly görnüşli synag bolup biljekdigini ýa-da diňe biriniň bolup biljekdigini ýatdan çykarmaly däldir. belli bir kabel görnüşi boýunça synaglar (mysal üçin, IEC 60754-1 ýaly Halogen mazmun synagy ýa-da IEC 61034-2 laýyklykda tüsse çykaryş synagy we ş.m. LSZH kabellerinde).Üçünji tarapyň bir gezek synagdan geçmegi bilen bellemeli möhüm nokatlar:

· Kabelde görnüşi barlamak, diňe bir kabel görnüşinde / gurluşykda ýa-da naprýa .eniýe derejesinde diňe bir kabel ululygynda / nusgasynda geçirilýär
· Kabel öndürijisi nusgany zawodda taýýarlaýar, içerde synagdan geçirýär we synag üçin üçünji tarap laboratoriýasyna iberýär
· Diňe gowy ýa-da “Altyn nusgalaryň” synag edilýändigine şübhe döredýän nusgalary saýlamaga üçünji tarap gatnaşmaýar.
· Synaglar geçensoň, üçünji tarap görnüşli synag hasabatlary berilýär
· Görnüş synag hasabaty diňe synagdan geçen nusgalary öz içine alýar.Synag edilmedik nusgalaryň standartlara laýyk gelýändigini ýa-da spesifikasiýa talaplaryna laýyk gelýändigini öňe sürmek üçin ulanyp bolmaz
· Bu görnüşli synaglar, müşderiler ýa-da häkimiýetler / kommunal hyzmatlar tarapyndan talap edilmese, 5-10 ýyllyk möhletde gaýtalanmaýar
· Şonuň üçin görnüşli synag, yzygiderli synag we / ýa-da önümçilik gözegçiligi arkaly kabeliň hiline ýa-da önümçilik prosesinde ýa-da çig malyň üýtgemegine yzygiderli baha bermezden gysga wagtda suratdyr.

Kabeller üçin üçünji tarap şahadatnamasy

Şahadatnama, görnüş synagyndan bir ädim öňde bolup, kabel öndürýän zawodlaryň we käbir ýagdaýlarda ýyllyk kabel nusgasynyň synagyny öz içine alýar.
Üçünji tarapyň kepilnamasy bilen bellemeli möhüm nokatlar:

· Şahadatnama elmydama kabel önümleriniň diapazony üçin (ähli kabel ululyklaryny / ýadrosyny öz içine alýar)
· Zawodda geçirilen barlaglary we käbir ýagdaýlarda ýyllyk kabel synagyny öz içine alýar
· Şahadatnamanyň güýji, adatça, 3 ýyl dowam edýär, ýöne yzygiderli auditi üpjün etmek we gaýtadan işlemek dowam etdirilýän laýyklygy tassyklaýar
· Görnüş synagyndan artykmaçlyk, käbir ýagdaýlarda barlaglar we synaglar arkaly önümçilige dowam edýän gözegçilikdir


Iş wagty: Iýul-20-2023