Globallaşan dünýädäki simler we kabeller senagaty

Globallaşan dünýädäki simler we kabeller senagaty

“Grand View Research” tarapyndan ýakynda çap edilen hasabatda dünýädäki simleriň we kabelleriň bazaryň göwrüminiň 2022-nji ýyldan 2030-njy ýyla çenli ýyllyk ösüş depgini (CAGR) 4.2% ösjekdigi çaklanylýar. 2022-nji ýylda bazaryň ululygy 202.05 milliard dollar diýlip çaklanylýar. 2030-njy ýylda 281,64 milliard dollarlyk girdeji çaklamasy.Aziýa-Pacificuwaş ummany, 2021-nji ýylda 37,3% bazar paýy bilen simler we kabeller pudagynyň iň uly girdeji paýyny emele getirdi.25ewropada ýaşyl ykdysadyýeti höweslendirmek we sanlylaşdyrma başlangyçlary, Europeewropa üçin 2025-nji ýyl üçin sanly gün tertibi ýaly simlere we kabellere bolan islegi ýokarlandyrar.Demirgazyk Amerikanyň sebitinde maglumatlar sarp edilişinde ep-esli ösüş boldy, bu bolsa AT&T we Verizon ýaly belli telekommunikasiýa kompaniýalarynyň süýüm torlaryna maýa goýumlaryna sebäp boldy.Hasabatda şäherleşmegiň ýokarlanmagy we dünýädäki ösýän infrastruktura bazary herekete getirýän esasy faktorlaryň käbiridir.Bu faktorlar täjirçilik, senagat we ýaşaýyş jaý pudaklarynda energiýa we energiýa islegine täsir etdi.

habarlar1

Aboveokardakylar, Tratos Ltd-iň baş direktory Dr Maurizio Bragagni OBE-iň gözlegleriniň esasy netijelerine laýyk gelýär, bu ýerde globallaşmagyň peýdasyna täsir eden çuňňur baglanyşykly dünýäni seljerýär.Globallaşma, tehnologiki ösüşler we halkara söwda we maýa goýumlaryny ýeňilleşdiren global ykdysady syýasatlardaky üýtgeşmeler bilen amala aşyrylan prosesdir.Sim we kabel pudagy has az önümçilik çykdajylaryndan, täze bazarlara çykmakdan we beýleki artykmaçlyklardan peýdalanmak üçin serhetlerde işleýän kompaniýalar bilen globallaşdy.Simler we kabeller telekommunikasiýa, energiýa geçiriji we awtoulag we howa giňişligi ýaly köp sanly programmada ulanylýar.

Akylly seti kämilleşdirmek we globallaşma

Iň esasy zat, birek-birege bagly dünýä akylly setleriň özara baglanyşygyna mätäç, şeýlelik bilen täze ýerasty we suwasty gämilerine maýa goýumlarynyň artmagyna sebäp bolýar.Elektrik geçiriji we paýlaýyş ulgamlaryny akylly kämilleşdirmek we akylly setleri ösdürmek kabel we sim bazarynyň ösmegine itergi berdi.Gaýtadan dikeldilýän energiýanyň öndürilişiniň ösmegi bilen elektrik söwdasynyň ýokarlanmagyna garaşylýar we şeýlelik bilen simler we kabeller bazaryna itergi berýän ýokary kuwwatly baglanyşyk liniýalarynyň gurulmagyna sebäp bolar.

Şeýle-de bolsa, barha artýan täzelenip bilýän kuwwat we energiýa öndürmek ýurtlaryň geçiriş ulgamlary bilen arabaglanyşygyny artdyrdy.Bu baglanyşyk, elektrik energiýasynyň eksporty we importy arkaly energiýa öndürmek we islegi deňleşdirer diýlip garaşylýar.

Hakyky kompaniýalar we ýurtlar biri-birine bagly bolsa-da, globallaşma üpjünçilik zynjyrlaryny üpjün etmek, müşderileriň sanyny artdyrmak, ökde we hünärsiz iş tapmak we ilata harytlar we hyzmatlar bermek üçin zerurdyr;Doktor Bragagni globallaşmagyň peýdalarynyň deň paýlanmaýandygyny aýtdy.Käbir adamlar we jemgyýetler iş ýitgilerine, aýlyklaryň pesligine we zähmet we sarp edijileri goramak standartlarynyň peselmegine sezewar boldular.

Kabel öndürýän pudagyň esasy tendensiýalarynyň biri autsorsingiň ýokarlanmagy boldy.Köp kompaniýalar çykdajylaryny azaltmak we bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin önümçiligi Hytaý we Hindistan ýaly işçi güýji az bolan ýurtlara geçirdiler.Bu köp sanly kompaniýada häzirki wagtda kabel önümçiliginiň global paýlanyşynda düýpli üýtgeşmelere sebäp boldy.

Angliýada elektrik tassyklamalarynyň sazlaşygy näme üçin möhümdir

Globallaşan dünýä, “Fortune 1000” kompaniýasynyň 94% -i üçin üpjünçilik zynjyrynyň kesilmegine sebäp bolan COVID-19 pandemiýasy wagtynda ejir çekdi, ýük çykdajylarynyň üçekden geçmegine we ýük daşamagynyň gijikmegine sebäp boldy.Şeýle-de bolsa, doly üns berilmegini we çalt düzediş çärelerini talap edýän sazlaşykly elektrik standartlarynyň ýoklugy biziň pudagymyza-da uly täsir edýär.Tratos we beýleki kabel öndürijileri wagt, pul, adam resurslary we netijelilik taýdan ýitgileri başdan geçirýärler.Sebäbi bir peýdaly kompaniýa berlen tassyklama şol bir ýurtda beýlekisi tarapyndan ykrar edilmeýär we bir ýurtda tassyklanan ülňüler başga bir ýurtda ulanylyp bilinmez.Tratos, BSI ýaly ýeke-täk edara arkaly Angliýada elektrik tassyklamalarynyň sazlaşygyny goldaýar.

Kabel önümçilik pudagy, globallaşmagyň täsiri sebäpli önümçilikde, innowasiýalarda we bäsdeşlikde düýpli üýtgeşmeler başdan geçirdi.Globallaşma bilen baglanyşykly çylşyrymly meselelere garamazdan, sim we kabel pudagy hödürleýän artykmaçlyklaryndan we täze geljeginden peýdalanmalydyr.Şeýle-de bolsa, kadalaşdyrmak, söwda päsgelçilikleri, proteksionizm we ösýän sarp edijileriň islegleriniň ösmegi bilen baglanyşykly ýüze çykýan kynçylyklary çözmek üçin pudak üçin örän möhümdir.Senagatyň üýtgemegi bilen kompaniýalar bu tendensiýalar barada habarly bolmaly we üýtgeýän gurşawa uýgunlaşmalydyrlar.


Iş wagty: Iýul-21-2023